امور بایگانی

قابل توجه كليه دانشجويان:
كليه دانشجوياني كه داراي نقص مدارك در پرونده خود هستند هرچه سريعتر نسبت به تكميل مدارك خود قبل از شروع امتحانات اقدام نمايند.
^