دوره و مهارت های کامپیوتر

این مرکز با دریافت مجوز از بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری دورهای عمومی و اختصاصی رایانه می نماید.
^